top of page

konferencja online

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

20 października 2020 - 21 października 2020

Program kongresu

20 października 2020

8.30 - 8.50

Rejestracja uczestników na platformie Clickmeeting

9.00 - 10.00

Piotr Kossakowski

Podatek dochodowy od osób fizycznych – najnowsze zmiany

 • Zwolnienia, ulgi, preferencje w PIT w związku z pandemią Covid 19

 • Ulga dla młodych w 2020 r. - aktualne interpretacje Fiskusa

 • Świadczenia socjalne a podatek - wybrane zagadnienia

 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców

 • Opodatkowanie świadczeń dla menagerów

10.00 - 10.30

Panel  pytań

10.40 - 11.40

Andrzej Radzisław

Rozlicznie umów cywilnoprawnych

 • Składki za zleceniobiorcę dla którego jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń

 • Korekta rozliczeń za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie o innych tytułach do ubezpieczeń

 • Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia - rozliczenia z ZUS-em

 • Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

 • Wykonywana na rzecz własnego pracodawcy zagrożenia dla płatnika.

11.40 - 12.10

Panel  pytań

12.20 - 13.20

Paweł Ziółkowski

Obowiązki pracodawców w zakresie wdrażania i rozliczania PPK – 1.01.2021 – kolejny etap wprowadzania PPK

 • Czym są PPK

 • Uczestnicy PPK

 • Terminy wdrożenia PPK

 • Umowa o zarządzanie

 • Umowa o prowadzenie

 • Składki na PPK

 • Problemy z rozliczaniem składek

 • Wypłaty przed i po 60 roku życia

 • Kary za naruszenia

13.20 - 13.50

Panel  pytań

14.10 - 15.10

Katarzyna Smulczyk

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?

 • Jak postępować w przypadku zbieg egzekucji komorniczej?

 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?

 • Czy przekazywać potrącenia w depozyt?

 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

 • Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

 • Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?

 • Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?

 • Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

15.10 - 15.40

Panel  pytań

15.50 - 16.50

Aldona Salamon

Aspekty praktyczne ustalania podstawy wymiaru zasiłków

 • Premie, nagrody, dodatki i świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku.

 • Uwzględnianie składników płacowych w kwocie faktycznej i po uzupełnieniu.

 • Składniki wypłacone na kilku listach płac w miesiącu i przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.

 • Składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika, zamiana składnika na inny.

 • Przykłady niekorzystanych regulacji płacowych w aspekcie ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

 • Przeliczanie składników za dłuższe okresy niż miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy.

 • Stanowiska ZUS dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

16.50 - 17.20

Panel  pytań

21 października 2020

8.30 - 8.50

Rejestracja uczestników na platformie Clickmeeting

9.00 - 10.00

Aleksander Kuźniar

Dokumentacja pracownicza po zmianach - najczęstsze błędy i pułapki w przepisach

 • Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?

 • Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce

 • W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

 • Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

 • Czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?

 • Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

 • Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

 • Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

 • Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

 • Najczęstsze błędy w dokumentach umieszczanych w aktach osobowych.

 • Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

 • Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

 • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

 • Lista obecności a RODO.

 • Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

 • W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?

 • Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?

 • Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowiskom MRPiPS i PIP.

 • Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

 • Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

 • Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

 • Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór !

 • W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?

 • Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?

 • W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?

 • Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?

 • Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?

 • Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?

 • Kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy?

10.00 - 10.30

Panel  pytań

10.40 - 11.40

Przemysław Ciszek

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach - COVID-owa kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców

 • Kwarantanna/przekraczanie granicy w zależności od kraju przybycia

 • Ruch bezwizowy, wizy, zezwolenia na pobyt, stemple – jak kontrolować legalność pobytu cudzoziemca?

 • Oświadczenia, zezwolenia, czy zwolnienia z obowiązku z legalizacji – aktualne możliwości pracy cudzoziemców w Polsce

 • Zasady legalizowania pracy i pobytu cudzoziemców rozpoczynających pracę przed i w czasie pandemii

11.40 - 12.10

Panel  pytań

12.20 - 13.20

Robert Lisicki

Praca zdalna - podsumowanie dotychczasowych rozwiązań i praktyk, plany na przyszłości

 • raca zdalna – rozwiązania „antycovidowe”, czy możliwe są inne formy pracy zdalnej? Praca zdalna a telepraca

 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy – warunki zastosowania pracy zdalnej, sprzęt i materiały, bhp

 • Organizacja i kontrola pracy - akty wewnątrz zakładowe - uprawnienia pracodawcy

 • Czas pracy w przypadku pracy zdalnej – planowanie i rozliczanie – praktyka i zagrożenia

 • Plany na przyszłość, kierunki rozwiązań legislacyjnych

13.20 - 13.50

Panel  pytań

14.10 - 15.10

Piotr Wojciechowski

Czas pracy 2020/2021. Najważniejsze kwestie praktyczne

 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy, systemy czasu pracy – jak dokonać optymalnego wyboru?

 • Dopuszczalne formy rekompensat godzin nadliczbowych – analiza wyboru właściwych metod.

 • Praca w dniu wolnym oraz w niedziele i święta z uwzględnieniem nowych regulacji zakazujących pracę w niedzielę i święta w placówkach handlowych.

 • Czas pracy w praktyce – praktyczny trening z ciekawymi przypadkami

15.10 - 15.40

Panel  pytań

15.50 - 16.50

Monika Wacikowska

Wnioski z pandemii, czyli jakie elastyczne sposoby kreowania stosunków pracy i ich treści wynagrodzeniowej i poza płacowej warto zastosować na przyszłość

 • Bezpieczne umowy terminowe – kiedy i na jakich zasadach można je stosować – jakie są ograniczenia oraz prawne możliwości zatrudniania na podstawie innych umów niż umowa na czas nieokreślony.

 • Krótsze lub dłuższe okresy wypowiedzenia zapisywane w umowach o pracę – kiedy i na jakich zasadach sprawdzą się w okolicznościach niepewnego zapotrzebowania na pracę.

 • Czy w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na pracę, można utrzymywać etaty, bez polecania pracy i płacenia wynagrodzenia? Kiedy stawka godzinowa a kiedy miesięczna jest bezpieczniejsza dla pracodawcy w czasach nieprzewidywalnego zapotrzebowania na pracę?

 • Rozwiązanie umowy o pracę na skutek pandemii, a możliwość i ograniczenie ponownego zatrudnienia po ustaniu sytuacji kryzysowej – ograniczenia oraz nieprzewidziane konsekwencje związane z ponownym zatrudnieniem pracownika.

 • Czasowa i trwała zmiana treści umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę – jako efekt sytuacji kryzysowej – z czego można skorzystać oraz jakie są skutki, ograniczenia oraz procedury ich stosowania?

 • Zarządzanie urlopami w obliczu niejasnej przyszłości – czy wolno wysyłać pracowników na urlopy w okresie, w którym jest zmniejszone zapotrzebowanie na pracę – wyższość urlopu nad przestojem lub obniżonym wymiarem i odwrotnie – z czego i w jakich okolicznościach warto skorzystać?

 • Wynagrodzenie godzinowe i miesięczne oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia – na co warto postawić oraz jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań w obliczu niepewnego zapotrzebowania na pracę.

 • Praca zdalna – czyli dlaczego wyjątek stał się regułą i jak wykorzystać to na przyszłość dla obniżenia kosztów zatrudnienia – różne rozwiązania oraz wymagane procedury i dokumenty.

16.50 - 17.20

Panel  pytań

bottom of page