Kongres Prawa Pracy 2019

Omówienie najnowszych zmian w przepisach i ich skutki w praktyce

22 października 2019 - 23 października 2019, Warszawa, Hotel Marriott

 

Program kongresu

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

Uroczyste powitanie uczestników kongresu

Najnowsze zmiany w prawie pracy

1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej - najważniejsze stanowiska  
 

2. Zmiany w prawie pracy - od września 2019 r.
 

a) Zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu,
b) Zmiany w zakresie świadectwa pracy

 • termin wydania świadectwa pracy

 • sprostowanie świadectwa pracy (termin na sprostowanie, niezawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy),

 • nowe prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem żądania zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy - w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy,
 • nowe prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy - jeżeli pracodawca nie istnieje,  co powinien wniosek zawierać, orzeczenie sądowe zastępuje świadectwo pracy,
 • niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy wykroczeniem,

 

c) Rozszerzenie uprawnień pracowniczych na członka najbliższego rodziny, w tym realizacja wyroku TK,
d) Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń,
e) Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa pracy w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacji pracowniczej i powyższych zmian.

 

3. Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - założenia nowej polityki migracyjnej 2019/2020, kontrole PIP i SG, aktualne stanowiska urzędów

1. Zmiana miejsca świadczenia pracy cudzoziemca - problem legalizacyjny.
2. Przejęcie pracownika tymczasowego przez klienta agencji pracy tymczasowej.
3. Przedłużenie pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce - problem legalizacji pracy po oświadczeniach
4. Założenia nowej  polityka migracyjnej - czy zostaną wprowadzone niespotykane dotąd ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców?


 

Zmiany w przepisach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

Czas pracy - najważniejsze kwestie praktyczne na przełomie 2019 i 2020 r.

 

 • Kto powinien i w jaki sposób ewidencjonować godziny rozpoczynania i kończenia pracy?

 • Wady i zalety ewidencjonowania czasu pracy w systemie elektronicznym i papierowym.

 • Symbole dni wolnych w ewidencji czasu pracy - jak zaznaczać, kiedy zaznaczać, a kiedy nie?

 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy, a ewidencjonowanie czasu pracy.

 • Praca w godzinach nadliczbowych - zasady ewidencjonowania, zlecania i rozliczania.

 • Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie ewidencji – PIP i sądy pracy.  
   

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - duże wyzwanie dla organizacji

 • Co to jest system teleinformatyczny i jakie musi mieć zabezpieczenia?

 • Czy można prowadzić dokumentację elektroniczną w plikach Excel?

 • Co to są metadane i czemu służą?

 • W jakich formatach mogą być eksportowane pliki z systemu e-teczka?

 • Jaki są zasady archiwizacji składanych elektronicznie wniosków urlopowych?

 • Jak zarchiwizować wnioski pracownika składane mailem?

 • Jakie są zasady podziału dokumentacji jednego pracownika z punku widzenie jej postaci - papierowa czy elektroniczna?

 • Czy dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy może mieć postać mieszaną?

 • Jak dołączać dokumenty papierowe do dokumentacji elektronicznej i odwrotnie?

 • Kiedy dokumenty muszą być podpisywane podpisem elektronicznym i czy może to robić podmiot zewnętrzny, np. biuro rachunkowe?
   

Zwolnienia pracowników – wybrane zagadnienia

 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

 • Nietypowe formy rozwiązania umowy o pracę przez pracowników.

 • Różnice pomiędzy trybem zwykłym a dyscyplinarnym.

 • Najciekawsze przypadki z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
   

Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Ustalenie terminów, okresów zatrudnienia dla potrzeb PPK

 • Zbieranie i przekazywanie danych nt. uczestników PPK

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej PPK, deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat

 • Rezygnacja z dokonywania wpłat, zmiana podstawy wymiaru wpłat a korekty w PPK

 • Deklaracja dot. obniżenia wpłat – kiedy może być złożona, obowiązki pracodawcy

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do poszczególnych grup osób zatrudnionych